Το ψήφισμα του Δήμου Νεάπολης-Συκεών

Στο Δημοτικό Κατάστημα, 6-5-2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 μ.μ. , συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 22308/2-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του …

Ηρακλής

Στο Δημοτικό Κατάστημα, 6-5-2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 μ.μ. , συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 22308/2-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Σαουλίδη Αντωνίου, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.5 του Ν.3852/2010

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα

σαράντα (40) μέλη, παραβρέθηκαν και τα τριάντα ένας (31), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Απατσίδης Δημήτριος

2. Χατζησάββας Γεώργιος

3. Γαλανός Αριστείδης ( Αρίστος )

4. Μασλαρινός Δημήτριος

5. Κυζιρίδης Θεόδωρος

6. Τσακιρίδης Αναστάσιος

7. Πάππου Μιχαήλ

8. Βαρσάμης Νικόλαος

9. Λιάπη Πενλόγλου Μαρίκα

(Μαρία)

10.Γκατζές Στέλιος

11.Μαντζαρίδης Μιχαήλ

12.Ζωγογιάννης Κωνσταντίνος

(Ντίνος)

13.Φασφαλής Νικόλαος

14.Δαλάτσης Ιωάννης

15.Δρόσου Σαμαρά Μαρία

16.Ισαακίδη Άντζελα

17.Βουλγαρίδης Μιχαήλ

18.Καλπαζίδης Σέργιος

19.Σιμητόπουλος Αλέξανδρος

20.Νικολόπουλος Κωνσταντίνος

21.Ζιγκερίδης Δημήτριος

22.Ζάχαρης Ηλίας

23.Χατζηκυριάκου Περικλής

24.Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)

25.Ασβεστάς Βασίλειος

26.Βέλλης Χαράλαμπος

27.Παπαδόπουλος Παναγιώτης

28.Μαυρίδης Γεώργιος

29.Ζεμπιλάς Φίλιππος

30.Σιωμάδης Σωτήριος

31.Τασόγλου Εμμανουήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσουκαλά Αικατερίνη

(Κατερίνα)

2. Σέρπη Αγγελική

3. Θώμογλου Γεώργιος

4. Καραθάνος Οδυσσέας

5. Φαρφαλής Γεώργιος

6. Κυζιρίδης Κωνσταντίνος

7. Κατσάνη Τερζηβασιλειάδου

Ειρήνη

8. Μιχαηλίδης Βασίλειος

9. Τόττας Ευάγγελος

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος κ. Δανιηλίδης Συμεών, ο οποίος και παρέστη.

Σύμφωνα με την υπ αρ. 31/2011 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του Δήμου κ. Καραηλία Πηνελόπη. Αποφασίσθηκε η συζήτηση πέντε (5) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 22ο, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο , 7ο ,

8ο,9ο,10ο,11ο,12ο,13ο, 14ο,15ο,16ο,17ο,18ο,18ο,20ο,21ο,1ο εκτός,2ο εκτός, 3ο εκτός, 4ο εκτός, 5ο εκτός. Οι Δ.Σ. κ.κ. Ζάχαρης Ηλίας και Χατζηκυριάκου Περικλής απουσίαζαν από την ψηφοφορία του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο κ. Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 5ο θέμα ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας διάταξης «Έκδοση ψηφίσματος για τον ΗΡΑΚΛΗ» , έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το παρακάτω ψήφισμα το οποίο κατέθεσε ο Δ.Σ. κ. Ζάχαρης Ηλίας. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δ.Σ. κ. Χ. Βέλλης ο οποίος δήλωσε ότι είναι αντίθετος με την επαγγελματικοποίηση του αθλητισμού και υπέρ του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Τέλος ο Πρόεδρος έθεσε προς ψήφιση το ψήφισμα με τις παρατηρήσεις και τις

διορθώσεις που έγιναν.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1) όσα ο Πρόεδρος, ο Δήμαρχος και

τα μέλη του Δ.Σ. εξέθεσαν και αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά αυτής της συνεδρίασης, 2) το ψήφισμα που κατατέθηκε και 3) τις διατάξεις

του άρθρου 65 του Ν.3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το κάτωθι ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ

Τις τελευταίες μέρες βιώνουμε μια τραγική εξέλιξη όσον αφορά την αδειοδότηση

του αρχαιότερου συλλόγου της πόλης μας στο πρωτάθλημα της syperleague για την

περίοδο 2011-2012. Διαπιστώνουμε πως η Ε.Π.Ο. ψάχνει άλλοθι για να καλύψει τις

αδυναμίες της και έτσι ξεκινάει την «κάθαρση» από τον ΗΡΑΚΛΗ, μπερδεύοντας τις

έννοιες νομιμότητα και ηθική κατά πως την βολεύει.

Αν ο ΗΡΑΚΛΗΣ έχει ελλείψεις ή παρατυπίες να το πληρώσει και να τιμωρηθεί.

ΑΛΛΑ αυτονόητο είναι πως το ίδιο θα ισχύσει για όλες τις ομάδες του Ελληνικού

πρωταθλήματος μέσα από ένα πλαίσιο συλλογικού ελέγχου. Τότε ας βγάλουμε όλοι

τα συμπεράσματα μας και ας μοιραστούν οι ευθύνες.

Κύριοι της Ε.Π.Ο. σταματήστε να υποτιμάτε τη νοημοσύνη του Έλληνα φιλάθλου,

σταματήστε να ψάχνετε υποψήφια εξιλαστήρια θύματα για να καλύψετε την

ανυπαρξία σας. ΔΩΣΤΕ ΣΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ. ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ

ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ. ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΡΑ.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΩΣΤΕ ΣΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ SUPERLEAGUE.

Μειοψήφησε ο Δ.Σ. κ. Χαράλαμπος Βέλλης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 153/2011

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Απατσίδης Δημήτριος

Χατζησάββας Γεώργιος

Γαλανός Αριστείδης ( Αρίστος )

Μασλαρινός Δημήτριος

Κυζιρίδης Θεόδωρος

Τσακιρίδης Αναστάσιος

Πάππου Μιχαήλ

Βαρσάμης Νικόλαος

Λιάπη Πενλόγλου Μαρίκα (Μαρία)

Γκατζές Στέλιος

Μαντζαρίδης Μιχαήλ

Ζωγογιάννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)

Φασφαλής Νικόλαος

Δαλάτσης Ιωάννης

Δρόσου Σαμαρά Μαρία

Ισαακίδη Άντζελα

Βουλγαρίδης Μιχαήλ

Καλπαζίδης Σέργιος

ΣιμητόπουλοςΑλέξανδρος

Νικολόπουλος Κωνσταντίνος

Ζιγκερίδης Δημήτριος

Ζάχαρης Ηλίας

Χατζηκυριάκου Περικλής

Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)

Ασβεστάς Βασίλειος

Βέλλης Χαράλαμπος

Παπαδόπουλος Παναγιώτης

Μαυρίδης Γεώργιος

Ζεμπιλάς Φίλιππος

Σιωμάδης Σωτήριος

Τασόγλου Εμμανουήλ

Σχετικά Άρθρα

Καράογλου από το βήμα της Βουλής: “Ο Ηρακλής είναι, πλέον, υγιής και βιώσιμος!” (vid)

Ποδόσφαιρο

Παρέμβαση Καράογλου στην ΕΠΟ: “Εδώ και τώρα wild card για SL2 στον Ηρακλή!”

Ποδόσφαιρο

Τα κριτήρια για τη νέα Super League 2 και η ευκαιρία του Ηρακλή…

Ποδόσφαιρο

Back to Top