- Bluearena - http://bluearena.gr -

Πως θα επηρεάσουν οι εκλογές το νόμο για τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών (“Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων – Τροποποίηση του ν. 4002/2011”) έχει υποστεί ορισμένες αλλαγές. Μία από αυτές είναι η χρονική ισχύς των αδειών που θα παραχωρηθούν η οποία αυξάνεται στα 7 χρόνια, από 5 που αρχικά είχε προβλεφθεί. Η αλλαγή αυτή ικανοποιεί την πλειονότητα των εταιρειών της αγοράς που συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση και είχαν ζητήσει την επέκταση της διάρκειας της άδειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι άδειες δίνονται χωρίς τη διαδικασία διαγωνισμού αλλά έναντι αντιτίμου.  παραμένει Το κόστος απόκτησης των αδειών ορίζεται σε 4 εκατ. ευρώ για τη στοιχηματική και επιπλέον 1 εκατ. ευρώ για την άδεια λοιπών διαδικτυακών παιγνίων.  Έχουμε δηλαδή δύο ειδών άδειες,

 

α) άδεια για διεξαγωγή στοιχηματικών παιγνίων, ήτοι αθλητικών και μη στοιχημάτων και

 

β) άδεια λοιπών διαδικτυακών παιγνίων.

 

Αναφέρεται ακόμα ότι ο Υπουργός Οικονομικών, με απόφαση του μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παιγνίων (ΕΕΕΠ), μπορεί να εκδώσει άδειες για τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου, να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις και να ρυθμίσει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες. Αυτό -σύμφωνα με την άποψη πολλών παραγόντων της αγοράς- αφήνει περιθώρια για την αδειοδότηση και άλλων τύπων παιχνιδιών στο μέλλον.

 

Οι υποψήφιοι κάτοχοι άδειας υποχρεούνται να διεξάγουν τυχερά παίγνια μέσω ιστοτόπου με ονομασία χώρου με κατάληξη “.gr”. Κάθε υποψήφιος μπορεί να έχει έως δύο άδειες διαφορετικού τύπου (μία άδεια στοιχηματικών παιγνίων και μία άδεια λοιπών διαδικτυακών παιγνίων) ανά ιστότοπο. Αν κάποιος θέλει να ζητήσει περισσότερες άδειες ίδιου τύπου, είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το αντίστοιχο αντίτιμο. Τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται μία άδεια να έχει αναφορά σε περισσότερους από έναν ιστότοπους, ενώ προβλέπεται ρητά ότι η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου χορηγείται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. (Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων).

 

Αλλαγές στη black list

 

Αλλαγές υφίσταται και το καθεστώς που διέπει τη black list (κατάλογος μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων). Επικαιροποιείται η διαδικασία σύνταξης και αναθεώρησης της blacklist έτσι ώστε να να ανταποκρίνεται στο νέο σύστημα αδειοδότησης, διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου. Σε ότι αφορά τις πληρωμές, με την τροποποίηση του άρθρου 49 του ν. 4002/2001 προστίθενται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών από συμμετοχή σε τυχερά παίγνια τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι αδειοδοτημένα (σύμφωνα με τον 4021/2011).

 

Αποκλειόμενος παίκτης

 

Ορίζεται ποιος αναφέρεται ως αποκλειόμενος παίκτης, είναι ο παίκτης, ο οποίος είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαστικού του συμπαραστάτη, είτε κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο δεν μπορεί να συμμετέχει σε τυχερά παίγνια.

 

Ουσιαστικά οι αλλαγές αποσκοπούν στο να κάνουν πιο επίκαιρο το Σχέδιο Νόμου, να το προσαρμόσουν στην ελληνική αγορά τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, όπως αυτή ρυθμίζεται με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία. Γι αυτό υπάρχουν αντικαταστάσεις και προσθήκες σε βασικούς και τεχνικούς ορισμούς που είχαν δοθεί με τον αρχικό νόμο του 2011.

 

Ενδεικτικά εισάγεται η βασική έννοια του “κατόχου άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου” στο πλαίσιο του νέου ρυθμιστικού πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας της εν λόγω αγοράς. Εισάγεται η έννοια “των λοιπών διαδικτυακών παιγνίων” ως ειδική κατηγορία παιγνίων που θα μπορούν να αδειοδοτηθούν με τη νέα διαδικασία του παρόντος και προστίθεται ο όρος των “συνεργατών” που αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία συνεργαζόμενων με τους κατόχους άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.

 

Εταιρείες του μεταβατικού καθεστώτος

 

Συγκεκριμένες ρυθμίσεις αφορούν εταιρείες που σήμερα δραστηριοποιούνται στην online αγορά, τις εταιρείες, δηλαδή, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και κατέχουν σχετική νόμιμη άδεια λειτουργίας και παροχής τέτοιων υπηρεσιών και είχαν υποβάλλει έως 31-12-2011 οικειοθελή αίτηση υπαγωγής στο φορολογικό καθεστώς του ν.4002/2011.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της κυβέρνησης. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από την ΕΕΕΠ, οι εταιρείες αυτές υποχρεούνται να παύσουν την λειτουργία τους, εντός 4 μηνών από την έκδοση της απορριπτικής απόφασης. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, οι συγκεκριμένες εταιρείες υποχρεούνται να παύσουν τη λειτουργία τους, εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου.

 

Στην Κομισιόν το νέο σχέδιο νόμου – Ο ρόλος των εκλογών

 

Το νέο αυτό σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών με το οποίο επιχειρείται η ρύθμιση της διαδικτυακής αγοράς παιγνίων, έχει κατατεθεί για έγκριση στην Κομισιόν. Το Σχέδιο Νόμου (“Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων – Τροποποίηση του ν. 4002/2011”) αναρτήθηκε στο σύστημα TRIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα τελεί σε διαβούλευση για διάστημα τριών μηνών (κατ΄ ελάχιστον) προτού επιτραπεί στην ελληνική κυβέρνηση να το θέσει προς ψήφιση. Η λήξη της περιόδου διαβούλευσης (περίοδος status quo) είναι η 2α Ιουλίου 2019.

 

Οι εκλογές θα γίνουν στις 7 Ιουλίου και αν υπάρξει αλλαγή κυβέρνησης πιθανών να μην προχωρήσει το νέο νομοσχέδιο.

 

Πηγή: froytakia777.gr [1]