Ο νέος πειθαρχικός κώδικας με τις ποινές της ΕΕΑ

Η ιστοσελίδα soccerplus.gr παρουσίασε τις ποινές που αποδέχθηκε η ΕΠΟ και πέρασε στον πειθαρχικό της κώδικα κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της 13/3 και αφορά …

Διάφορα

Η ιστοσελίδα soccerplus.gr παρουσίασε τις ποινές που αποδέχθηκε η ΕΠΟ και πέρασε στον πειθαρχικό της κώδικα κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της 13/3 και αφορά παραπτώματα που θα επισημαίνει ο έλεγχος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Αναλυτικά το ρεπορτάζ της εν’ λόγω ιστοσελίδας, έχει ως εξής:

“ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΟ1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που προβλέπουν τη μη χορήγηση πιστοποιητικού του άρθρου 77Α παρ. 3 στα επαγγελματικά πρωταθλήματα για λόγους δημοσίου συμφέροντος, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) εκδίδει πόρισμα ελέγχου, πλήρως αιτιολογημένο, που το διαβιβάζει στην Ομοσπονδία και αυτή το διαβιβάζει στην αρμόδια πειθαρχική επιτροπή της διοργανώτριας Ένωσης.

Με βάση το ως άνω πόρισμα η υπαίτια Π.Α.Ε. τιμωρείται αποκλειστικά με τις παρακάτω ποινές:

α. Εάν η παράβαση χαρακτηρίζεται από το πόρισμα ελέγχου ως βαρεία, με ποινή υποβιβασμού από μία κατηγορία, έως και την αποβολή από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα

Ως βαρεία χαρακτηρίζεται κάθε παράβαση που αφορά στην νομιμότητα της προέλευσης των πόρων των μετόχων και των εταιρειών που συνεισφέρουν στην δραστηριότητα των ΠΑΕ, καθώς και κάθε παράβαση που αφορά στην νομιμότητα της διοίκησης και του μετοχολογίου των ΠΑΕ.

Στην περίπτωση κατά την οποία στη διοίκηση ή στο μετοχολόγιο ΠΑΕ μετέχουν πρόσωπα που έχουν καταδικασθεί για την τέλεση κακουργήματος ή εγκλήματος dopping ή έχουν καταδικασθεί για έγκλημα βίας σε αθλητικούς χώρους ή δωροδοκίας ή άλλο έγκλημα σχετιζόμενο με την προσυνεννόηση αποτελέσματος αγώνα σε ποινή ανώτερη του 1 έτους φυλάκισης, επιβάλλεται υποχρεωτικά η ποινή αποκλεισμού της ΠΑΕ, στην οποία μετέχουν από όλα τα επαγγελματικά πρωταθλήματα.

β. Εάν η παράβαση χαρακτηρίζεται από το πόρισμα ελέγχου ως σοβαρή, με ποινή αφαίρεσης δέκα (10) βαθμών, έως τον υποβιβασμό κατά μία κατηγορία.

Ως σοβαρή χαρακτηρίζεται κάθε παράβαση που αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς για ποσά άνω των 100.000 ευρώ.

γ. Εάν η παράβαση χαρακτηρίζεται από το πόρισμα ελέγχου ως απλή, με ποινή αφαίρεσης ενός (1) έως δέκα (10) βαθμών.

Ως απλή χαρακτηρίζεται κάθε παράβαση που αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς για ποσά κάτω των 100.000 ευρώ.

δ. Σε κάθε άλλη περίπτωση, που το πόρισμα ελέγχου διαπιστώνει παράβαση κανόνα που αφορά στο δημόσιο συμφέρον, επιβάλλεται χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

ε) Σε περίπτωση μη κατάθεσης εγγυητικής επιστολής κατά τους ορισμούς του Ν2725/1999 που αναφέρεται στο πόρισμα ελέγχου, επιβάλλεται χρηματική ποινή από 25.000€ (εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ) έως 75.000€ (εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ).

2. Η Πειθαρχική Επιτροπή μπορεί να μειώσει την ποινή μέχρι το κατώτατο όριο που προβλέπεται κατά τα ως άνω για τις περιπτώσεις α και β ή να επιβάλλει χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ για την περίπτωση γ αν η Π.Α.Ε. επανορθώσει την παράβαση εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση του πορίσματος ελέγχου και τούτο ρητώς αναφέρεται σε νέο πόρισμα.

3. Αν συντρέχει περίπτωση υποτροπής η Πειθαρχική Επιτροπή επαυξάνει την ποινή μέχρι το ανώτατο όριο που προβλέπεται κατά τα ως άνω.
Υποτροπή υπάρχει όταν η ίδια παράβαση που αφορά στο δημόσιο συμφέρον τελείται περισσότερες από μια φορές σε χρονικό διάστημα τριών ετών από την τέλεση της πρώτης.

4. Οι παρούσες ποινές που επιβάλλονται με βάση το πόρισμα ελέγχου είναι ανεξάρτητες από τις λοιπές πειθαρχικές κυρώσεις που επιβάλλονται από διατάξεις των κανονισμών της Ε.Π.Ο. οι οποίες ισχύουν αυτόνομα”.

Σχετικά Άρθρα

Back to Top