- Bluearena - http://bluearena.gr -

Επιστολή για το “δεκαήμερο”

Λάβαμε και σας παρουσιάζουμε την ακόλουθη επιστολή του Βίκτορα Αρτοποιού, δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, για τους ισχυρισμούς των βουλευτών Ηρακλείου, περί δήθεν παρατυπιών στο ζήτημα της αδειοδότησης του Ηρακλή.


“Mε την από 21.6.2010 επιστολή τους προς τον κ.Υπουργό Πολιτισμού κ.ΠαύλοΓερουλάνο, οι βουλευτές Ηρακλείου κ.Κεγκέρογλου, Παρασύρης, Στρατάκης,Σκραφνάκη, Αυγενάκης, Κεφαλογιάννη και Κριτσωτάκης, ζητούν, μεταξύ άλλων,για δεύτερη φορά την άμεση παρέμβαση του στην εκκρεμή διαδικασία τηςΕλληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) περί αδειοδότησης της ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για τη συμμετοχή της τελευταίας στην προσεχή διοργάνωση τηςΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ περιόδου 2010-2011. Μάλιστα, στην επιστολή τους αυτήεπικαλούνται ότι δήθεν κατά παράβαση κάθε νομιμότητας ανεβλήθη η έκδοσηαπόφασης από τη δευτεροβάθμια επιτροπή της ΕΠΟ για την Πέμπτη 24/6/2010, ενώτα μέλη της επιτροπής γνωρίζουν ότι αυτό είναι παράτυπο αφού ο ίδιος οκανονισμός αδειοδοτήσεων δεν επιτρέπει την παράταση της έκδοσης της απόφασηςπέραν των δέκα ημερών αλλά και ότι κανένα επιπλέον έγγραφο μπορεί να γίνειδεκτό (αρθ.3 παρ.2 εδ.5).Πλην όμως, οι αξιότιμοι κ.βουλευτές καταρχήν παραβλέπουν την ύπαρξη και ισχύτης διατάξεως του άρθρου 38 του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΠΟ,κατά την οποία κατά την διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των επιτροπών,απαγορεύεται η παρουσία άλλης υποψήφιας ΠΑΕ ή άλλου τρίτου μέρους, καθώς καιοποιαδήποτε μορφής παρέμβαση. Τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν δικαίωμα παρέμβασης.Ως εκ τούτου, από τη στιγμή που ακόμη η διαδικασία αδειοδότησης της ΠΑΕΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, κάθε παρέμβαση, τόσο τωνανωτέρω αξιοτίμων βουλευτών όσο και του κ.Υπουργού, είναι σαφώς αντίθετη μετη διάταξη του άρθρου 38 του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΠΟ, οοποίος είναι οπωσδήποτε εφαρμοστέος στην προκείμενη διαδικασία. Ακολούθως, εμφανώς αβάσιμος και ανεπέρειστος τυγχάνει και ο ισχυρισμός τωνανωτέρω κ.βουλευτών περί δήθεν παρατυπίας της εκδόσεως της αποφάσεως πέραντων δέκα ημερών αλλά και ότι κανένα επιπλέον έγγραφο μπορεί να γίνει δεκτό(αρθ.3 παρ.2 εδ.5). Όπως συνάγεται από το γράμμα της διάταξης του άρθρου 8§3του Κανονισμού Αδειοδοτήσεως της ΕΠΟ, εκτός της περιπτώσεως του εδαφίου γ)που ορίζει ότι η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων Αδειοδότησης εκδίδεται εντόςδέκα ημερών από την άσκηση της έφεσης, στο εδάφιο δ) ορίζεται ρητά ότι οΠρόεδρος της Επιτροπής καθορίζει ανάλογα τις καταληκτικές προθεσμίες για τηνέκδοση της απόφασης. Αυτό, δίχως άλλο, σαφώς σημαίνει ότι η ανωτέρω ταχθείσαπροθεσμία των δέκα ημερών του εδαφίου γ) του προαναφερθέντος άρθρου 8§3 τουΚανονισμού Αδειοδοτήσεως της ΕΠΟ είναι σαφώς ενδεικτική και όχιαποκλειστική. Εκτός τούτου, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ο ισχυρισμός τωνκ.βουλευτών ότι δήθεν αναβλήθηκε η έκδοση της απόφασης για την Πέμπτη24.6.2010, καθότι η Επιτροπή Εφέσεων Αδειοδότησης εξέδωσε απόφαση επί της εφέσεως της ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ και δη την υπ’αριθμ.1/18.6.2010, η οποία απλώςανέβαλλε την οριστική κρίση της μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, ώστε ναπροσκομιστούν εκ μέρους της ανωτέρω ΠΑΕ τα εκεί αναφερόμενα στοιχεία. Έτιπεραιτέρω, από κανένα σημείο της διατάξεως του άρθρου 8§3 εδ.γ τουΚανονισμού Αδειοδότησης δεν συνάγεται ότι η προς έκδοση εντός του δεκαημέρουαπόφαση πρέπει να είναι οριστική, ήτοι να επιφέρει άμεση κρίση επί τηςεφέσεως. Συνεπώς, η έκδοση της υπ’αριθμ.1/18.6.2010 μη οριστικής αποφάσεωςτης Επιτροπής Εφέσεων Αδειοδότησης (ΕΕΑ) ήταν σαφώς σύννομη ως προς τοχρονικό σημείο της εκδόσεως και εμπροθέσμως εκδοθείσα. Αναφορικά δε με το επίσης αβάσιμο επιχείρημα των κ.βουλευτών ότι μετά τηνπαρέλευση του ανωτέρω δεκαημέρου κανένα επιπλέον έγγραφο μπορεί να γίνειδεκτό, κατά δήθεν εφαρμογή του αρθ.3 παρ.2 εδ.5 του Κανονισμού Αδειοδότησης,μπορεί άνετα να ερμηνευθεί ότι αυτό αποτελεί προϊόν αποσπασματικής ανάγνωσηςτου συνόλου της εφαρμοστέας διατάξεως. Και τούτο διότι, σύμφωνα με το γράμματης διάταξης του άρθρου 3§2 κεφ.Δ παρ.5 εδ.1 (Επιτροπή ΕφέσεωνΑδειοδότησης), η Επιτροπή Εφέσεων Αδειοδότησης αποφασίζει με βάση τηναπόφαση του Πρωτοβάθμιου Οργάνου Αδειοδότησης, τα αποδεικτικά έγγραφα πουυπεβλήθησαν από την ΠΑΕ ή τον εκδότη με το έγγραφο αίτημα έφεσης ή εντός τηςπροθεσμίας που καθορίζεται στην διαδικασία από τον Πρόεδρο της ΕΕΑ. Ως εκτούτου, η χορηγηθείσα εκ της υπ’αριθμ.1/18.6.2010 μη οριστικής απόφασης τηςΕΕΑ δυνατότητα προσκομιδής των εκεί παρατιθεμένων νέων εγγράφων καιστοιχείων από πλευράς της ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ μέχρι την 24.6.2010, είναι σαφώς σύννομη και ερείδεται στην ανωτέρω διάταξη του εδ.1 της παρ.5 του κεφ.Δ τουάρθρου 3§2 Κανονισμού Αδειοδότησης, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η ΠΑΕΗΡΑΚΛΗΣ κατά την τελεσθείσα διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής ΕφέσεωνΑδειοδότησης προσκόμισε το σύνολο των απαιτουμένων εγγράφων και στοιχείωνγια το ζήτημα της αδειοδότησης. Η αποσπασματική ανάγνωση και η τμηματικήεπίκληση και ερμηνεία του εδ.2 της παρ.5 του κεφ.Δ του άρθρου 3§2 ΚανονισμούΑδειοδότησης εκ μέρους των ως άνω κ.βουλευτών, ενώ σαφώς καθορίστηκεπροθεσμία από τα μέλη της Επιτροπής μέχρι την 24.6.2010 για την προσκομιδήνέων στοιχείων είναι αδικαιολόγητη και σε κάθε περίπτωση αβάσιμη”.


Με τιμή,


ΒΙΚΤΩΡ Ε. ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ


Δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγω